عبدالحسین خسروپناه { Kindle ePUB } آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

Free read آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر به سه گفتمان دین شناسی مهندس بازرگان، دکترشریعتی و دکترسروش می پردازد.

Read ò PDF, DOC, TXT or eBook Ê عبدالحسین خسروپناه

آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

?رسی قرار نگرفته بود؛ بنابراین ارائه تحقیق مستقلی که به ارزیابی این سه گفتمان فکری بپردازد لازم می باش?.

عبدالحسین خسروپناه Ê 4 Download

این سه شخصیت به نحوی در اندیشه دینی معاصر تأثیرگذار بوده اند، اما تا کنون منظومه فکری آنها مورد نقد و ب?.


1 thoughts on “آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

  1. says:

    این جوری بنویسم بهتره که برای خوندن این کتاب یه اشنایی جدی با اندیشه های شریعتی سروش و بازرگان حتما لازمه، یعنی خیلی دیریاب