சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு (Summary) By Jayakanthan – DOC, Kindle eBook and Epub Read2 thoughts on “சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு

  1. says:

    A terrific satire on Tamils' devotion to film stars.

  2. says:

    Hahaha! when I started reading the story, I had a feeling that someone is going to get a kick in the gutsand it tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

review Ý eBook or Kindle ePUB Ñ Jayakanthan

Shows is genius and it really helps me connect with the story.

read & download சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு

சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு

Amazing PDF, சினிமாவுக்குப் போ.

review Ý eBook or Kindle ePUB Ñ Jayakanthan

ன சித்தாளு by Jayakanthan The way the author.